• TEL:+421 917 102 079

    zarezervujte ubytovanie ešte dnes!

  • TEL.: +421 915 863 703

    reštaurácia rezervácie

VÍTAME VÁS V HOTELI ENCIÁN

Uprostred kúpeľného mesta Rajecké Teplice, oproti jazierku stojí výnimočná budova HOTELA ENCIÁN. Pôvodná reštaurácia bola postavená začiatkom dvadsiateho storočia. Od svojho vzniku slúžila kúpeľným hosťom a návštevníkom Rajeckých Teplíc, ktorí sa tu stretávali pri hudbe, tanečných zábavách a spoločenských podujatiach.

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia hotela bola ukončená v roku 2011 po šiestich rokoch komplexnej prestavby. Výnimočnosť mu dala akademická maliarka Daniela Krajčová, ktorá na fasádach vyjadrila oslavu života.

Hotel Encián, ubytovanie Rajecké Teplice, Vás pozýva na prechádzku Hotelom Encián v Rajeckých Tepliciach.

Rezerváciu spoločenských a firemných podujatí, svadieb, rodinných stretnutí a osláv môžete uskutočniť na uvedených telefónnych číslach alebo prostredníctvom E-mailu.

Rezervácia ubytovania:

E-mail info@hotelencian.com
Tel. č.:  +421 917 102 079, +421 915 492 726

Reštaurácia – rezervácia

Tel. č.: 00421 915 863 703

VYBERTE SI IZBU

Urobte si pohodlie ako doma. Ak si želáte izbu s výhľadom na jazierko, nezabudnite pri rezervácii uviesť Vašu požiadavku.

Hotel Encián Vám ponúka ubytovanie v moderne zariadených izbách s vlastnou kúpeľňou, priestranným úložným priestorom, pracovným miestom a krásnym výhľadom na jazierko. Každá izba má LCD televízor, pripojenie na počítač, WIFI prístupné v celom hoteli a chladničku.

Na izbe je pre Vás pripravená ochutnávka červeného a bieleho vína, nealko, župan a kozmetická sada.

Vítaní sú aj Vaši domáci miláčikovia. Psík do 3,5 Kg bezplatne, väšší za 3 EUR na deň.

K dispozícii sú dvojlôžkové izby a dvojlôžkové izby de luxe.

Dvojlôžkové izby de luxe s možnosťou prístelky pre 1 dospelú osobu, alebo 2 malé deti do 6 rokov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosť SPA life  s r.o. ( ďalej ako prevádzkovateľ )  venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam.
Od 25.5.2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) o ochrane osobných údajov známe ako GDPR.  Nové nariadenie bolo vytvorené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sa Vaše osobné údaje zbierajú a ako ich používajú jednotlivé spoločnosti. Ide o nariadenie EÚ, a preto sa vzťahuje na všetky organizácie so sídlom v EÚ.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SPA life s r.o. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

SPA life s r.o., Osloboditeľov 90, 013 13 Rajecké Teplice rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi príslušné zariadenie SPA life s.r.o., alebo použije naše internetové stránky.

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Zasielaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky, dávate svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť SPA life s.r.o. mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s vami ako je Kontaktný formulár, Objednávkový formulár, Dotazník spokojnosti, Online rezervačné formuláre, na priamy marketing či na evidenciu v našom programe stálych hostí . Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb vám, na zaradenie do súťaží, v poštovom styku s vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Bezpečnosť

SPA life s.r.o. uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.  Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov SPA life s.r.o. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
SPA life s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať.

Odhlásenie

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: zodpovednaosoba@sorea.sk

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky pri registrácii, odoslaním formulárov, rezervácií, dotazníkov, resp. klienti pri nástupe na pobyt v hoteloch SPA life s.r.o.

Môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom kamerového systému, monitorovaním priestorov v okolí hotela, vnútorné spoločné priestory hotela, prípadne priestory hotela, ktoré nie sú za štandardných okolností prístupné hosťom a klientom spoločnosti.

Súbory „cookie“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať.

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom poskytovania hotelových a reštauračných služieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom poskytovania hotelových služieb V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti SPA life s. r.o., Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Prevádzkovateľ osobných údajov: SPA life s.r.o., Osloboditeľov 90, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 36407429

Účel spracúvania:

Evidencia hotelových služieb, hotelových hostí, rezervácia izieb, evidencia osobných údajov v hotelovom systéme v banke hostí a evidencia hostí – cudzincov  Právny základ spracovania osobných údajov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 496/2008 Z. z. úplné znenie zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Kategórie príjemcov: Tretie strany: Súd, orgány činné v trestnom konaní

Daňový úrad

Cudzinecká polícia

Mestský úrad

Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu , Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu ďalších ubytovaných hostí, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia cudzinca, štátna príslušnosť, trvalý pobyt v domovskom štáte, účel cesty do Slovenskej republiky, číslo pasu, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku

Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti SPA life s r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Meno: Mgr.Viliam Blaha

Mail: info@spa-life.sk

Telefón: 0917 164 988

Korešpondenčná adresa: Osloboditeľov 90, 013 13 Rajecké Teplice